ویویانا سالدارریاگا

من کلمبیایی هستم ، عاشق حیوانات به طور کلی و ماهی ها به طور خاص. من عاشق شناختن نژادهای مختلف و یادگیری مراقبت از آنها به بهترین وجهی هستم و برای سالم و شاد نگه داشتن آنها می دانم ، از آنجا که ماهی ها ، هر چند کوچک ، برای مراقبت از آنها نیاز به مراقبت دارند.

ویویانا سالدارریاگا از دسامبر 77 تاکنون 2011 مقاله نوشته است