ផ្នែក

នៅ De Peces យើងជាអ្នកជំនាញខាងសត្វទាំងនេះប៉ុន្តែយើងក៏ចង់អោយអ្នកត្រូវបានគេជូនដំណឹងឱ្យបានច្បាស់អំពីសត្វចិញ្ចឹមផ្សេងៗទៀតដូចជាទឹកអំ។ សម្រាប់ហេតុផលនេះដើម្បីធ្វើឱ្យការរុករកប្លុកកាន់តែមានផាសុកភាពសម្រាប់អ្នកនេះគឺជាផ្នែកទាំងអស់របស់វា។