ಮಾರಿಯಾ

ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮೀನಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲವಿದೆ, ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.