ഡിസ്കസ് മത്സ്യത്തെ അക്വേറിയത്തിന്റെ രാജാവായി കണക്കാക്കുന്നു

ഡിസ്കസ് ഫിഷ്

ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്വേറിയത്തിന്റെ രാജാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മത്സ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അത് ഏകദേശം…

വിഭാഗം ഹൈലൈറ്റുകൾ