මින්මැදුරක් සඳහා සැරසිලි ලෙස ෆිහ්ගුරා

මින්මැදුරක් අලංකාර කිරීම සඳහා අදහස් 6 ක්

ගල් හෝ කූරු වල සිට සම්භාව්‍ය චරිත දක්වා මින්මැදුරක් අලංකාර කිරීම සඳහා කදිම අදහස් වන සැරසිලි ටොන් ගණනක් ඇත ...