මාළු වල ඔක්සිජන් අවශ්‍යතාවය

මින්මැදුරේ ඇති ඔක්සිජන් හිඟය හෝ අතිරික්තය

අපේ කුඩා සුරතල් සතුන් හොඳ තත්ත්වයේ ජීවත් වීමට හැකි වන පරිදි අපි මින්මැදුර සකස් කිරීමට පටන් ගත් විට, අප ප්‍රමාණය දැනගත යුතුයි ...

publicidad

ටෙට්‍රා වල පරපෝෂිතයන්

ටෙට්‍රා මසුන්ට දුක් විඳිය හැකි වැදගත්ම ව්‍යාධි වන්නේ පරපෝෂිතයන් ය. විශේෂයෙන් ප්ලයිස්ටෝෆෝරා නමින් හැඳින්වෙන පරපෝෂිතයා ...