நீர் மேகமூட்டமாக இருந்தால் என்ன செய்வது

உங்கள் மீன்வளத்தில் உள்ள நீர் மேகமூட்டமாக இருந்தால், தண்ணீரை தெளிவுபடுத்துவதற்கு ஒரு பொருளைப் பயன்படுத்தி முயற்சி செய்யலாம் அல்லது தண்ணீரின் ஒரு பகுதியை மற்றொரு இடத்திற்கு மாற்றலாம், வடிகட்டிகள் மற்றும் பம்புகளை சுத்தம் செய்யலாம்.