پرتیلو آلمانی

مطالعه علوم محیطی دید متفاوتی نسبت به حیوانات و مراقبت از آنها داشت. من یکی از کسانی هستم که فکر می کنم ماهی ها را می توان به عنوان حیوانات خانگی نگهداری کرد ، به شرطی که برخی از آنها مراقبت شود تا شرایط زندگی آنها مانند اکوسیستم طبیعی آنها باشد ، اما بدون معلولیت که باید زنده بمانند و به دنبال غذا باشند. دنیای ماهی جذاب است و با من قادر خواهید بود همه چیز را در مورد آن کشف کنید.