លោក Carlos Garrido

ចំណង់ចំណូលចិត្តអំពីធម្មជាតិនិងពិភពសត្វខ្ញុំចូលចិត្តរៀននិងប្រាប់រឿងថ្មីៗអំពីត្រីសត្វដែលអាចមានលក្ខណៈពិបាកប៉ុន្តែក៏មានទំនាក់ទំនងសង្គមផងដែរ។ ហើយប្រសិនបើអ្នកដឹងពីវិធីព្យាបាលពួកគេត្រីរបស់អ្នកប្រាកដជាល្អសម្រាប់ជីវិត។

លោក Carlos Garrido បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១៨ ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៦