Carlos Garrido

ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບ ທຳ ມະຊາດແລະໂລກສັດ, ຂ້ອຍມັກຮຽນຮູ້ແລະເລົ່າເລື່ອງ ໃໝ່ ກ່ຽວກັບປາ, ສັດທີ່ສາມາດຫາໄດ້ງ່າຍ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມເປັນມິດ. ແລະຖ້າທ່ານຮູ້ວິທີປິ່ນປົວພວກມັນ, ປາຂອງທ່ານກໍ່ຄົງຈະດີຕໍ່ຊີວິດ.