ປາທີ່ຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຂອງການສູນພັນ

ປາທີ່ຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຂອງການສູນພັນ (II)

ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເວົ້າກ່ຽວກັບຊະນິດພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຂອງການສູນພັນ, ພວກເຮົາຈະເວົ້າກ່ຽວກັບປາດຸກໃຫຍ່, ປາຂາວແລະປາແຊນມອນ Chinook.