නටාලියා සෙරෙසෝ

ජෙලිෆිෂ් නොමැති විට ස්නානය කිරීමට සහ මුහුදේ පිහිනීමට මම කැමතියි. මගේ ප්‍රියතම සාගර වැසියන් අතර මෝරුන් ද සිටී, ඔවුන් හරිම හුරුබුහුටියි! ඔවුන් පොල් වලට වඩා මිනිසුන් මරන්නේ ඉතා අඩුවෙන්!